پژوهان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان راه اندازی گردید.