• پژوهشگران محترم جهت بهره برداري بهينه پيشنهاد مي گردد از آخرين ويرايش هاي مرورگرهاي FireFox و Chrome استفاده نماييد

  • لزوم ثبت نام اعضاي هيات علمي در پژوهان

  • پژوهان در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان راه اندازي گرديد.

  • تکميل فرم ارزيابي شرايط و تمايلات پژوهشي اعضاي هيات علمي و پژوهشگران وابسته به دانشگاه