• پژوهشگر محترم: جهت استفاده بهينه تر از سامانه پژوهان خواهشنداست ازمرورگرهاي بروز شده (انتخاب اول-Chrome) و يا (انتخاب دوم-Firefox) استفاده نماييد. سپاسگزاريم.

  • لزوم ثبت نام اعضاي هيات علمي در پژوهان

  • پژوهان در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان راه اندازي گرديد.

  • تکميل فرم ارزيابي شرايط و تمايلات پژوهشي اعضاي هيات علمي و پژوهشگران وابسته به دانشگاه